Pśizjawjenja za mobilne rumy pśichoda

PŚIZJAWJENJA ZA MOBILNE RUMY PŚICHODA PROJEKTA »INOWACIJA PŚEZ TRADICIJU« STYRI LABORY NA CAS PÓWUSTANU WE ŁUŽYCY!

»Łužyca, Serbowki a Serby słušaju pśecej južo gromadu. Serbska kultura jo pśiznamje jadnoraznosći za wěcejrěcnu Łužycu. Rozmějomy se ako kokula, móstytwarjarje a networkery w regionje a pśez jogo granice.«

Dawid Statnik, pśedsedaŕ Domowiny – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.

 

»Strukturna změna jo wěcej ako góspodaŕska a technologiska transformacija – jo to towarišnostny nadawk, kótaryž pótrjefijo wšyknych luźi regiona. Wěda, gódnoty, kultura a tradicije w regionje deje se wusoko wažyś a dalej tak wuwijaś, aby nastali za Łužycu nowe impulse. «

prof. dr. Wilhelm Bauer, pśedsedaŕ Fraunhofer-Verbund Innovationsforschung

Slězyna projekta

Kak móžomy  strukturnu změnu w regionje wusměrjonu na šanse a kokreatiwnje wugótowaś?

K strukturnej změnje słuša, až spóznajomy, kótare struktury su statkowne a źo móžomy wužywaś synergije. Co Łužyca w pśichoźe trjeba, to wěźe luźe na městnje nejlěpjej.

Regionalne pótrjeby, serbske potenciale a slěźaŕske impulse stoje pśi pśezgranicnem projekśe  »Inowacija pśez tradiciju« wót wšogo zachopjeńka w srjejźišću. Na to natwarjecy deje se w procesu nowe rozwězanja a nawłos pasujuce strategije za wusměrjonu na pśichod, žywjenja gódnu Łužycu wuwijaś.

Pśichod dajo se wugótowaś. Za to trjeba rumy. Manufaktura pśichoda Łužyca w Budyšynje jo jědro projekta »Inowacija pśez tradiciju«: městno za sobugótowanje, wopytanje a namakanje – wótwórjone za wšych. We tom nowem rumje móžnosćow dajo se pśichod regiona dožywiś. Mócnosć a potenciale Łužyce budu how nowe lěpšyny městna. Impulse, strategije a wuslědki perspektiwiski z Budyšyna do drugich městnow Łužyce promjenje, aby tam do statkownosći pógnuli. Manufaktura pśichoda buźo wótwórjona za wšykne Łužycanaŕki a wšyknych Łužycanarjow.

Manufaktura pśichoda Łužyca se ako nowe fyziske městno inowacije w Budyšynje pśez Fraunhofer IAO w zgromadnem źěle ze źěłaŕnju za pśichod do statka stajijo.

Mobilne rumy pśichoda

W januarje a februarje 2020 Fraunhofer IAO styri mobilne rumy pśichoda w Sakskej a Bramborskej koncipěrujo a moderěrujo. Ako »labory na cas« póstajiju Serbowkam a Serbam, Łužycanaŕkam a Łužycanarjam platformu, aby kolaboratiwnje wuwijali impulse a nowe aliance za inowaciju, za wusměrjonu na pśichod Łužycu. Cil jo wuwijanje trajnych perspektiwow za wěcejrěcny (modelowy) region srjejź Europy.

W mobilnych rumach pśichoda se pśedmyslece regiona z nejwšakorakšych wobceŕkow diwersnje zwězuju: Serbske zgromaźeństwo zmakajo how regionalnych pśedewześarjow, slěźeńska a kubłańska krajina – wuměłstwo, a kreatiwne góspodaŕstwo - politiskich akterow. Diskurs wó tradicijach a gódnotach Łužyce zwěžo se z dialogom wó pśichoźe a inowaciji. Na městnje se pśecej konsekutiwny serbsko-nimski pśełožk póstajijo.

Z pomocu na designu bazěrujucych metodow zwězuju se nowe seśi w regionje, kótarychž nitki w Manufakturje pśichoda Łužyca gromadu pśidu.

 

Spektrum temow

 

Kuždy mobilny rum pśichoda wótwažujo tśi strategiske póla statkowanja:

Kultura ako nadgódnota: Inowacija pśez wjelerake identity

Nowe wuknjenje, nowe źěło: Inowacija pśez nowe seśi

Pśezgranicne zgromadne źěło: Inowacija pśez wuměnu a kolaboraciju

Pśez jěsne zapśimjeśe změjośo móžnosć, Waše pótrjeby, žycenja a ideje do koncepcije fyziskego inowaciskego ruma w Budyšynje zaplasć. Wušej togo wšykne wuslědki do wuwijanja pśikłada a strategije źełaŕnje za pśichod Łužyca / góspodaŕskego regiona Łužyca zajdu.

To se rozmějo, až jo za Wašo śělne derjeměśe starane.

Pśizjawjenja za mobilne rumy pśichoda

* Pflichtfelder

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten durch das Fraunhofer IAO und das kooperierende Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart nach den aktuellen Bestimmungen der DSGVO erhoben und zu den zuvor genannten Zwecken verarbeitet und gespeichert werden. Dieses Einverständnis erfolgt freiwillig und kann jederzeit durch eine E-Mail an kundendaten@iao.fraunhofer.de oder per Post widerrufen werden.