Přizjewjenje k Mobilnym sonam přichoda

Přizjewjenje k Mobilnym sonam přichoda projektoweho předewzaća “Inowacija přez tradiciju” Štyri labory na čas po puću we Łužicy

“Łužica a Serbja słušeja hižo přeco hromadźe. Serbska kultura je wosebje wusahowace znamjo za wjacerěčnu Łužicu. Zrozumimy so jako kótwica, mostytwarcy a w syćach dźěłacy w regionje a zwonka njeho.”

Dawid Statnik, předsyda Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z.t.

 

“Strukturna změna je wjele wjace hač hospodarska a technologiska transformacija – wona je towaršnostny nadawk, kotryž wšěch ludźi regiona potrjechi. Dźe wo to, sej wědu, hódnoty, kulturu a tradiciju regiona česćić a tak dale wuwiwać, zo nowe impulsy a perspektiwy za Łužicu nastanu.”

prof. dr. Wilhelm Bauer, předsyda Fraunhoferskeho zwjazka inowatiwne slědźenje

Projektowy pozadk

Kak hodźi so strukturna změna z orientaciju na šansy a kokreatiwnje wuwiwać?

Za změnu struktury je trjeba spóznać, kotre struktury su skutkowne a hdźe dadźa so synergije wužiwać. Što jutřiša Łužica trjeba, ludźo na městnje sami najlěpje wědźa.

Regionalne potrjeby, serbske potenciale a slědźenske impulsy steja w kraje přesahowacym projektowym předewzaću “Inowacija přez tradiciju” wot wšeho spočatka w srjedźišću. Na to natwarjejo maja so w procesu nowe rozrisanja a dokładnje přiměrjene strategije za na přichod orientowanu, žiwjenja hódnu Łužicu wuwiwać.

Přichod da so rjadować. Za to su trěbne nowe rumy. Manufaktura přichoda Łužica w Budyšinje je žro projektoweho předewzaća “Inowacija přez tradiciju”: městnosć k sobučinjenju, wuprobowanju a wotkrywanju – wotewrjena za wšěch. W tutym nowym rumje móžnosćow stanje so přichod regiona dožiwjomny. Sylnosće a potenciale Łužicy stanu so z nowymi stejnišćowymi lěpšinami. Z Budyšina wuchadźeja impulsy, strategije a wuslědki perspektiwisce na druhe městna Łužicy, zo bychu so tam wuskutkowali. Manufaktura přichoda budźe wotewrjena za wšěch Łužičanow*.

Manufaktura přichoda Łužica so jako nowe fyziske inowaciske městno w Budyšinje přez Fraunhofer IAO w zhromadnym dźěle z dźěłarnju přichoda Łužica zwoprawdźi.

* Měnjenej stej stajnje wobaj splahaj.

Mobilne rumy přichoda

W januaru a februaru 2020 so štyri Mobilne rumy přichoda w Sakskej a Braniborskej wot Fraunhofer IAO koncipuja a moderěruja. Jako “labory na čas” skića wone Serbam* a Łužičanam* platformu, zo bychu so kolaboratiwnje impulsy a nowe inowaciske aliancy za na přichod orientowanu Łužicu wuwili. Zaměr je tworjenje trajnych perspektiwow za wjacerěčny (modelowy) region  srjedź Europy.

W Mobilnych rumach přichoda so do přichoda myslacy regiona z wšelakich wobłukow diwersnje zwjazaja: Tu storča serbska zhromadnosć na regionalne předewzaća, slědźenje a kubłanje na wuměłstwo a kreatiwne hospodarstwo na politiskich akterow. Diskurs wo tradicijach a hódnotach Łužicy zwjaza so z dialogom přichoda a inowacije. Na městnje poskića so stajnje konsekutiwny serbsko/němski přełožk.

Z pomocu na designu bazowacych metodow so nowe syće w regionje wutworja, kotrychž nitki w manufakturje přichoda Łužica hromadźe běža.

 

Temowy spektrum

Kóždy Mobilny rum přichoda dodni tři strategiske pola jednanja:

Kultura jako nadhódnota: Inowacija přez wšelakore identity

Nowe wuknjenje, nowe dźěło: Inowacija přez syće

Hranicy přesahowace zhromadne dźěło: Inowacija přez wuměnu a kolaboraciju

 

Přez Waše zapřijeće sčasom móža so potrjeby, přeća a ideje do koncepcije fyziskeho inowatiwneho ruma w Budyšinje přiwzać. Wšě wuslědki zawjedu so nimo toho do wuwića wodźaceho wobraza a strategije dźěłarnje přichoda Łužica / hospodarskeho regiona Łužica.

Samozrozumliwje je za Waše ćělne derjeměće a wokřewjenje za čas zarjadowanja postarane.

Přizjewjenje

* Pflichtfelder

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten durch das Fraunhofer IAO und das kooperierende Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart nach den aktuellen Bestimmungen der DSGVO erhoben und zu den zuvor genannten Zwecken verarbeitet und gespeichert werden. Dieses Einverständnis erfolgt freiwillig und kann jederzeit durch eine E-Mail an kundendaten@iao.fraunhofer.de oder per Post widerrufen werden.